0903 415 618 info@bgshop.sk Hlavná 19/4, Žaškov

Zásady spracúvania osobných údajov

Vážení návštevníci,

v súlade s novou legislatívou o ochrane osobných údajov (tzv. GDPR) a tiež z dôvodu transparentnosti vo vzťahu k Vám sme vypracovali tieto Zásady spracúvania osobných údajov.

Tieto zásady sú v súlade s účinnou legislatívou, ktorou je Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov Nariadenie“) a zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov („Zákon“).

V Zásadách spracúvania osobných údajov nájdete všetky potrebné údaje:

 • kto sme, teda kto je prevádzkovateľom
 • aké osobné údaje spracúvame
 • na aký účel/prečo spracúvame osobné údaje
 • právny základ spracúvania osobných údajov
 • komu osobné údaje poskytujeme
 • doba spracúvania osobných údajov
 • práva Vás ako dotknutých osôb

Kto sme – prevádzkovateľ

Vaše osobné údaje sú spracúvané prevádzkovateľom:
Z&Z spol. s r.o., Rieka 130, 027 51 Kraľovany, IČO: 36014907, IČ DPH: SK2020130299

 Aké kategórie osobných údajov o Vás zhromažďujeme?

Informácie, ktoré o Vás spracúvame, je možné rozčleniť nasledovne:

 • informácie poskytované pri našich službách – meno, priezvisko, telefónne číslo, email
 • informácie poskytované pri účasti na našich propagačných aktivitách, ak sa rozhodnete na nich zúčastniť
 • informácie súvisiace s Vašimi podnetmi, upozorneniami, sťažnosťami, žiadosťami
 • technické údaje používaných zariadení a nastavenia, napríklad IP adresa, nastavenia prehliadača, operačný systém, platforma, cookies

Nespracúvame osobitnú kategóriu osobných údajov (sú to osobné údaje, ktoré odhaľujú rasový alebo etnický pôvod, politické názory, náboženské alebo filozofické presvedčenie alebo členstvo v odborových organizáciách, genetické/biometrické údaje, údaje týkajúce sa zdravia/sexuálneho života/sexuálnej orientácie.)

Na aký účel alebo prečo spracúvame Vaše osobné údaje? Na akom právnom základe spracúvame osobné údaje?

Spracúvanie Vašich osobných údajov je zákonné, ak sa uskutočňuje na niektorom z právnych základov. V prevažnej miere spracúvame Vaše osobné údaje na právnom základe plnenia zmluvy, ktorú ste akceptáciou našich podmienok s nami uzatvorili. V niektorých prípadoch spracúvame Vaše osobné údaje na plnenie našich zákonných povinností, na základe Vami udeleného súhlasu, resp. v súlade s oprávneným záujmom prevádzkovateľa.

Vaše osobné údaje spracúvame na nasledovné účely a na týchto právnych základoch:

ÚČEL: Poskytovanie našich služieb/zmluvy o poskytovaní služieb

PRÁVNY ZÁKLAD: plnenie zmluvy

V prípade, ak nám poskytujete Vaše údaje (alebo sú nám treťou osobou poskytované Vaše osobné údaje) na účely poskytovania našich služieb, pôjde o spracúvanie na právnom základe plnenia zmluvy o poskytnutí služby alebo plnenia inej inominátnej zmluvy. Akceptáciou našich podmienok upravujúcich poskytovanie vami zvolenej služby dochádza teda medzi nami k uzavretiu zmluvy. Keďže právnym základom spracúvania osobných údajov na tento účel je plnenie zmluvy, prevádzkovateľ nepotrebuje od Vás osobitný súhlas so spracúvaním osobných údajov na uvedený účel. Poskytnutie osobných údajov je zmluvnou požiadavkou. Dotknutá osoba je povinná osobné údaje poskytnúť, v opačnom prípade nemôže dôjsť k uzavretiu zmluvy. Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii. Spracúvané osobné údaje sa nepoužívajú na automatizované rozhodovanie vrátane profilovania.

ÚČEL: Komunikácia s obchodnými partnermi

PRÁVNY ZÁKLAD: oprávnený záujem prevádzkovateľa

V niektorých prípadoch prevádzkovateľ spracúva osobné údaje fyzických osôb, ktoré sú v postavení napríklad štatutár obchodného partnera prevádzkovateľa, zamestnanec obchodného partnera a pod. Oprávneným záujmom prevádzkovateľa je v tomto prípade spracúvanie osobných údajom za účelom lepšej a efektívnejšej obchodnej komunikácie. Keďže právnym základom spracúvania osobných údajov na tento účel je oprávnený záujem, prevádzkovateľ nepotrebuje od Vás osobitný súhlas so spracúvaním osobných údajov na uvedený účel. Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii. Spracúvané osobné údaje sa nepoužívajú na automatizované rozhodovanie vrátane profilovania.

 ÚČEL: Marketingové aktivity

PRÁVNY ZÁKLAD: súhlas dotknutej osoby

Radi by sme Vás informovali o pripravovaných kurzoch a iných našich aktivitách Môžete nám udeliť súhlas so spracúvaním osobných údajov na účely zasielania informácií o našich marketingových aktivitách/usporiadaných kurzoch/iných aktivitách, a to na dobu neurčitú. Udelením súhlasu potvrdzujete, že ste ako dotknutá osoba súhlas udelili dobrovoľne. Máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať, a to zaslaním emailu na servis@autoserviszetka.sk alebo písomne doručením odvolania súhlasu prevádzkovateľovi. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov pred jeho odvolaním. Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii. Spracúvané osobné údaje sa nepoužívajú na automatizované rozhodovanie vrátane profilovania.

Z akých zdrojov pochádzajú Vaše osobné údaje, ktoré spracovávame?

Vaše osobné údaje, ktoré spracovávame pre účely uvedené v časti „Na aký účel alebo prečo spracúvame Vaše osobné údaje? Na akom právnom základe spracúvame osobné údaje?“ pochádzajú z nasledujúcich zdrojov:

 1. a) údaje ste nám poskytli Vy napr. v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo na základe udeleného súhlasu ; alebo
 2. b) vo vybraných odôvodnených prípadoch získavame údaje z verejných zdrojov, zoznamov a evidencií, akými sú napr. obchodný register, živnostenský register, a pod..

Komu Vaše osobné údaje poskytujeme alebo sprístupňujeme?

Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté ďalším príjemcom, a to či už v postavení samostatného prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa. Ako prevádzkovateľ dohliadame na to, aby sprostredkovatelia poskytovali vysoký štandard ochrany osobných údajov.

Príjemcovia:

Vaše osobné údaje môžu byť v odôvodnených prípadoch a v nevyhnutnom rozsahu poskytované v rámci ich spracúvania nasledovným kategóriám príjemcov:

 • Webový správca

Za účelom neustáleho zlepšovania a optimalizovania obsahu našej webovej stránky a užívateľského komfortu používame analytické technológie spoločnosti Hotjar Ltd. s produktom „Heatmaps, Recordings“, a spoločnosti Google Inc. s produktom „AdWords Conversion Tracking“. Za týmto účelom sú zhromažďované a štatisticky vyhodnocované session data a údaje o interakcii návštevníkov webovej stránky a sú používané cookies. Session data a údaje o interakcii zákazníkov sa nikdy nespracovávajú v personalizovanej podobe, ale výlučne anonymným spôsobom.

Informácie o prechádzaní stránok pre Vás spracováva Google, Inc., a to pomocou nástroja Google Analytics, ktorý vďaka cookies umožňuje meranie a vyhodnotenie spôsobu užívania našich webových stránok. Vďaka cookies je možné zhromažďovať rôzne informácie, medzi ktoré patrí napríklad IP adresa, aktivity na webových stránkach a pod.

 Ako dlho budú Vaše osobné údaje spracúvané?          

Spracúvanie Vašich osobných údajov prebieha v súlade so zákonnými požiadavkami, čo znamená, že osobné údaje neuchovávame dlhšie, ako je nevyhnutné na účel spracúvania.

Dĺžka doby spracúvania osobných údajov závisí aj na právnom základe ich spracúvania.

Ak Vaše osobné údaje spracúvame na právnom základe plnenia zmluvy, Vaše osobné údaje spracúvame po celú dobu trvania zmluvného vzťahu medzi nami. Ak dôjde k ukončeniu zmluvného vzťahu, ďalšie spracúvanie osobných údajov je možné na inom právnom základe (napr. na plnenie zákonnej povinnosti – vedenie účtovníctva).

Ak Vaše osobné údaje spracúvame na právnom základe plnenia zákonných povinností, Vaše osobné údaje spracúvame po dobu, ktorú určujú právne predpisy.

Ak Vaše osobné údaje spracúvame na právnom základe oprávnený záujem prevádzkovateľa, Vaše osobné údaje spracúvame po dobu trvania tohto oprávneného záujmu.

Ak Vaše osobné údaje spracúvame na právnom základe  súhlasu, Vaše osobné údaje spracúvame po dobu, na ktorú ste nám súhlas so spracúvaním osobných údajov udelili prípadne po dobu platnosti účelu spracúvania.

Aké máte práva ako dotknutá osoba?

Vy ako dotknutá osoba máte právo od prevádzkovateľa požadovať prístup k osobným údajom, ktoré sa Vás týkajú, ako aj opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania týchto údajov. Ako dotknutá osoba máte súčasne právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú a právo na prenosnosť týchto údajov. Ak sú Vaše žiadosti ako dotknutej osoby zjavne neopodstatnené alebo neprimerané, najmä pre ich opakujúcu sa povahu, môže prevádzkovateľ požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo odmietnuť konať na základe žiadosti.

Ak sa vy ako dotknutá osoba domnievate, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, je v rozpore s Nariadením, máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým sa rozumie Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava.

Pokiaľ spracúvame Vaše osobné údaje na právnom základe súhlas dotknutej osoby, máte právo kedykoľvek odvolať tento súhlas a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol tento súhlas udelený. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov pred jeho odvolaním.

 Ak ako dotknutá osoba nemáte spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, Vaše práva môže uplatniť váš zákonný zástupca. Práva dotknutej osoby, ktorá nežije, môže uplatniť blízka osoba.

 Ako nás môžete kontaktovať?

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa spracovania Vašich osobných údajov, môžete nás kontaktovať v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov:

has been added to the cart. View Cart